Nieruchomość lokalowa przy ul. Grzybowskiej w Warszawie - Lewandowski Kancelaria

Przedmiotem sprzedaży jest nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej
położonej przy ul. Grzybowskiej 12/14 m. 66 w Warszawie o pow. 197,46 m 2 , dla
której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę
wieczystą o nr KW WA4M/00385825/6 wraz z udziałem wynoszącym 19746/1357149
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, a także udziału w wysokości 1/146 w
lokalu niemieszkalnym z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, dla
którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę
wieczystą o nr KW WA4M/00425674/5.

Cena wywoławcza: 1 783 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące 0/100 złotych)

Termin składania ofert: 8 luty 2022 roku

Do pobrania: Regulamin, Operat szacunkowy

 

OGLĘDZINY LOKALU MOŻLIWE DNIA 31 STYCZNIA 2022 ROKU O GODZINIE 12:00 PO UPRZEDNIM WPISANIU SIĘ NA LISTĘ

(TEL. KONTAKTOWY 577-208-203)

 

Ważne informacje:

1. Oferty można składać osobiście lub przez pełnomocnika po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 515 240 295 lub  22 642 58 61w Kancelarii Notarialnej Magdalena Gałwiaczek,
Bożena Porębska-Musselmann S.C, 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 31 lok. 12 (brak możliwości złożenia oferty w drodze korespondencyjnej);
2. Koszt sporządzenia protokołu z przyjęcia dokumentu do depozytu notarialnego oraz koszt przechowywania oferty w depozycie notarialnym ustalone zgodnie z §10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent;
3. Z czynności otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół, którego koszty sporządzenia ustalone zgodnie z §10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.
4. Koszty sporządzenia protokołów z wydania dokumentów z depozytu notarialnego oraz z aukcji ustalone zgodnie z §10 oraz §6 pkt 12 w zw. z §3 w zw. z §2 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.
5. Syndyk informuje, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2021 roku sędzia-komisarz udzielił upadłemu zgody na zamieszkiwanie w lokalu po ogłoszeniu
upadłości do czasu jego sprzedaży.

 

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.