ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO   Najważniejszym uprawnieniem, jakie przysługuje dłużnikowi w przypadku sprzedaży jego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi nie tylko o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych samego upadłego, ale i osób pozostających na jego utrzymaniu. Po wejściu w życie nowych przepisów, krąg osób uprawnionych do...

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością Zagrożenie niewypłacalnością Zagrożenie niewypłacalnością jest to stan, w którym sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Sytuacja ekonomiczna, to nic innego jak aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązania. Na stan finansowy składa się aktualny bilans zysków i strat za dany rok obrotowy, który z kolei...

Ustawa z dnia 27 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298; dalej jako: ustawa) wprowadziła trzy formy udzielenia pomocy przedsiębiorcom: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację. Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców przyznawana jest na wniosek Przedsiębiorcy.   Kto...

Prezydent RP w dniu 9 czerwca 2021 r. podpisał ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym do dnia 30 listopada 2021 r. wydłużony został okres obowiązywania przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W dniu 1 grudnia 2021 r. wejdą zaś w życie zmiany...

Co dalej z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym? Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-10 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086, dalej jako: Ustawa z 19 czerwca 2020...

Nadzorca układu – ostatnia deska ratunku?   Korzyści postępowania o zatwierdzenie układu Postępowanie o zatwierdzenie układu (czyli jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych) jest najprostszym i najszybszym sposobem na poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Wymaga jednak od zainteresowanego sporej aktywności, wzięcia na siebie ciężaru prowadzenia postępowania oraz podjęcia negocjacji z wierzycielami. Dodatkowo, dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli,...

Wniosek o ogłoszenie upadłości Prawo upadłościowe określa wymogi formalne jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Co ważne, niezastosowanie się do wymogów przewidzianych w przepisach prawa skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, a nawet odrzuceniem wniosku. Niniejsze opracowanie przedstawi, oczywiście w dużym uproszczeniu, jak należy przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie...

Kto może złożyć wniosek? Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dwie przesłanki: pozytywna (stan niewypłacalności), negatywna (wina umyślna lub rażące niedbalstwo). Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? Jeśli stwierdzi, że osoba nie spełnia przesłanki pozytywnej, że pomimo przeterminowania wierzytelności zawarła ugody z wierzycielami. Znalazła sposób na terminowe pokrycie zaległych wierzytelności. Co jest...

Ogłoszenie upadłości W obecnym stanie prawnym jedyną okolicznością badaną przez sąd przy ogłaszaniu upadłości konsumenta jest stan jego niewypłacalności. Zatem jeśli utracił on zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, to sąd zobligowany będzie do ogłoszenia upadłości takiej osoby. Inne okoliczności związane z tak zwaną moralnością płatniczą nie będą brane pod uwagę na etapie ogłaszania upadłości....

W dniu 24 marca weszła w życie fundamentalna nowelizacja prawa upadłościowego. Wpłynęła ona znacząco na tryb postępowania upadłościowego oraz sposób zgłaszania wierzytelności. W poniższym przewodniku przedstawimy, jak reforma wpłynęła  na sytuację wierzyciela, jakie wiążą się z nią konsekwencje oraz jakie uprawnienia przysługują wierzycielowi. Układ Niewątpliwie ważną zmianą jest możliwość zawarcia przez dłużnika układu z wierzycielami...

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.