Prawnik prawo restrukturyzacyjne Warszawa | Lewandowski

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu przedsiębiorców przez procedurę sądowej restrukturyzacji oraz uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0. uproszczone postępowanie układowe.
WYJŚCIE Z DŁUGÓW

Restrukturyzacja
oraz pre-pack

RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu przedsiębiorców przez procedurę sądowej restrukturyzacji. Na wstępnym etapie przygotowujemy analizę prawno-finansową zadłużonego przedsiębiorstwa, której efektem jest spójna strategia restrukturyzacji. Wspólnie z Klientem dobieramy odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną spośród obecnie dostępnych, tj.:

– postępowanie sanacyjne,

– przyspieszone postępowanie układowe,

– postępowanie układowe,

– postępowanie o zatwierdzenie układu lub

– uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone na mocy Tarczy 4.0.

Kancelaria przygotowuje wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wspiera Klienta w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych na potrzeby postępowania w tym planu restrukturyzacyjnego. Reprezentujemy Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym, organami administracji i wierzycielami.

Pomagamy również wierzycielom w zabezpieczeniu ich interesów w toku restrukturyzacji, reprezentując ich na radach wierzycieli lub zgromadzeniach wierzycieli.

PRE-PACK

Pre-pack (przygotowana likwidacja) to sposób na restrukturyzację przedsiębiorstwa przeprowadzany w ramach postępowania upadłościowego. Ideą tego postępowania jest sprzedaż przedsiębiorstwa lub wartościowych składników dłużnika niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości na rzecz inwestora wskazanego jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celem pre-packu jest zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa. Umożliwia to zachowanie miejsc pracy i łańcuchu dostaw.

Co istotne, nabywane mienie jest wolne od obciążeń. Przenoszone są zatem same aktywa bez zobowiązań.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz dłużników, wierzycieli jak i inwestorów.

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Jest to rewolucyjne postępowanie wprowadzone na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0. Dlaczego rewolucyjne? Dlatego, że pozwala na szybkie otwarcie restrukturyzacji i roztoczenie ochrony nad przedsiębiorstwem. Do zainicjowania tego postępowania wymagane jest jedynie zawarcie umowy z dowolnym doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie ma więc konieczności składania do Sądu wniosku i oczekiwania na jego rozpoznanie.

Na czym polega ochrona udzielona przedsiębiorcy w toku tego postępowania? Niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego obejmującego wierzytelności powstałe przed otwarciem postępowania (od tej zasady są jednak wyjątki).Natomiast postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, które wszczęte zostały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego ulegają zawieszeniu. Niedopuszczalne jest również wypowiedzenie takiemu przedsiębiorcy umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo. Zakaz wypowiadania dotyczy również umów kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed otwarciem postępowania, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów licencji, gwarancji, akredytyw.

Postępowanie takie musi zostać przeprowadzone szybko. Ustawodawca przewidział tylko 4 miesiące na sporządzenie dokumentów niezbędnych dla przebiegu całego procesu (spisu wierzycieli, spisu wierzycieli spornych, planu restrukturyzacyjnego) oraz przeprowadzenie procedury głosowania przez wierzycieli nad propozycjami układowymi.

Układ przyjęty przez wierzycieli jest następnie zatwierdzany przez Sąd Restrukturyzacyjny.

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.