Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? - Lewandowski Kancelaria

Kto może złożyć wniosek?

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dwie przesłanki: pozytywna (stan niewypłacalności), negatywna (wina umyślna lub rażące niedbalstwo).

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jeśli stwierdzi, że osoba nie spełnia przesłanki pozytywnej, że pomimo przeterminowania wierzytelności zawarła ugody z wierzycielami. Znalazła sposób na terminowe pokrycie zaległych wierzytelności.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Dokumenty poświadczające zobowiązania (daty powstania zobowiązań, kiedy przestaliśmy regulować zobowiązania) i dochody. Sytuacja w gospodarstwie domowym. Należyte wskazanie przyczyny stanu niewypłacalności. Każdy argument musi być pokryty dokumentem. Oświadczenia o wypowiedzeniu umów kredytowych. Jakie dochody otrzymywaliśmy, jak się zmieniały. Nr księgi wieczystej, kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, spis elementów majątkowych gospodarstwa domowego. Dokumentacja medyczna w celu udowodnienia przyczyn stanu naszej niewypłacalności. Wskazanie działań w sposób których próbowaliśmy zapobiec niewypłacalności.

Gdzie znaleźć wzór formularza?

Formularz do pobrania można znaleźć na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-upadlosciowym-cd

Opłata od wniosku

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł, dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do składanego wniosku.

Co należy podać we wniosku

Dane osobowe, adres zamieszkania (miejsce, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu), majątek dłużnika (aktualny na dzień składania wniosku) oraz jego szacowana wartość, stan rachunków bankowych.

Co składa się na majątek?

Ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach, autorskich prawach majątkowych, przysługujące wierzytelności. Należy podać informację czy składniki majątkowe obciążone są ograniczonym prawem rzeczowym oraz data ustanowienia takiego prawa (data złożenia wniosku o dokonanie wpisu). Należy wykazać cały majątek, niezależnie od tego, czy przedstawia dla nas wartość. W przypadku uznania, że majątek nie nadaje się do egzekucji ze względu na swoją wartość, należy wskazać taką okoliczność z wyjaśnieniem w części opisowej formularza.

Wierzytelności

Należy wskazać podmioty, wobec których jesteśmy zadłużeni. Wierzyciele (forma działalności, imiona i nazwiska wszystkich wspólników), zobowiązania publicznoprawne wraz z nazwą instytucji, wobec której jesteśmy zadłużeni. Należy podać dzień wymagalności wierzytelności.  Dane pozwalające na dokładną identyfikację dłużnika.

Nie wystarczy wskazać wierzycieli aktualnych (tych, którzy skupili wierzytelność), trzeba również podać wierzycieli pierwotnych.

Data jak długo wierzytelności były obsługiwane oraz kiedy powstał stan uniemożliwiający ich zaspokojenie.

Jakie dochody mieliśmy w poszczególnych latach zaciągając zobowiązania. Na jakie cele przekazaliśmy środki z pożyczek i kredytów.

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.