Nowelizacja prawa upadłościowego z perspektywy wierzyciela - Lewandowski Kancelaria

W dniu 24 marca weszła w życie fundamentalna nowelizacja prawa upadłościowego. Wpłynęła ona znacząco na tryb postępowania upadłościowego oraz sposób zgłaszania wierzytelności. W poniższym przewodniku przedstawimy, jak reforma wpłynęła  na sytuację wierzyciela, jakie wiążą się z nią konsekwencje oraz jakie uprawnienia przysługują wierzycielowi.

Układ

Niewątpliwie ważną zmianą jest możliwość zawarcia przez dłużnika układu z wierzycielami bez konieczności ogłaszania upadłości konsumenckiej. Takie porozumienie zawierane jest pod kierunkiem doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje nadzór nad jego wykonaniem.

Zgłoszenia wierzytelności

Od tej pory wierzytelności zgłaszane są bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym. Dotychczas zgłoszenia składane były do sądu, okres weryfikacji wierzytelności przez sąd nierzadko trwał tygodniami, co utrudniało sporządzanie listy wierzytelności, a w konsekwencji wydłużało postępowanie.

Kara za nieterminowe zgłoszenie wierzytelności

Dotychczas wierzyciele byli zobowiązani do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W praktyce często dochodziło do sytuacji, gdy wierzytelności były zgłaszane z kilkumiesięcznym opóźnieniem. W celu ukrócenia tego procederu ustawodawca wprowadził zryczałtowaną opłatę w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel może uchylić się od opłaty, jeśli zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

Fikcyjny obowiązek alimentacyjny

W toku postępowania upadłościowego wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której zgłaszane były wierzytelności z tytułu fikcyjnego obowiązku alimentacyjnego. W celu ochrony interesów wierzycieli upadłego wprowadzony został instrument umożliwiający zakwestionowanie takiego stanu rzeczy syndykowi, jeśli okaże się, że dokonywanie świadczeń jest bezzasadne na skutek upływu czasu lub usamodzielnienia się uprawnionych do alimentacji.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Na skutek nowelizacji syndyk został uprawniony do zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornikowi sądowemu w celu sprawnego i skutecznego ustalenia składników majątku upadłego.

Problem ze zbyciem składnika masy upadłości

W postępowaniu upadłościowym trudną do pokonania przeszkodą jest brak możliwości zbycia nieruchomości lub jej ułamkowej części, stanowiących składnik masy upadłości. W obecnym stanie prawnym sędzia-komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe będzie mógł wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym nieruchomośc lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli.

Możliwość sporządzenia planu podziału

W poprzednim stanie prawnym w sytuacji, gdy po zbyciu nieruchomości doszło do umorzenia postępowania upadłościowego, środki z jego sprzedaży przechodziły na wnioskującego. Na skutek nowelizacji możliwe jest sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej na skutek zbycia w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Sąd nie będzie ustalał winy po stronie dłużnika

Ustawodawca zniósł konieczność badania przez sąd winy po stronie dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. Mimo tego moralność płatnicza dłużników będzie weryfikowana w perspektywie układania planu spłaty. Osoby, które w sposób umyślny lub rażąco niedbały doprowadziły do niewypłacalności będą musiały spłacać swoje długi nawet przez dziesięć lat, przy czym standarodowy okres spłaty będzie wynosił nie więcej jak trzy lata.

Kontrola syndyka

Wraz ze zwiększeniem zakresu uprawnień syndyka wprowadzono nowy instrument kontroli ? skargę na czynności syndyka na wzór skargi na czynności komornika. Przedmiotem takiej skargi może być każda czynność lub zaniechanie. Skarga wniesiona do syndyka może zostać przez niego uwzględniona w całości albo w terminie trzech dni przekazana do sądu upadłościowego, który rozpoznaje ją w terminie siedmiu dni.

Jeśli masz pytania, zespół naszej kancelarii z chęcią na nie odpowie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową ?

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.