Skarga na czynności syndyka - Lewandowski Kancelaria

Syndyk, jako organ postępowania upadłościowego zobowiązany jest do prawidłowego realizowania nałożonych na niego obowiązków. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowią przyczynek do złożenia skargi na jego działania bądź zaniechania.

Prawidłowy bieg postępowania upadłościowego jest warunkowany odpowiednim realizowaniem obowiązków nałożonych na syndyka przez ustawodawcę. W przypadku, gdy nie wywiązuje się on ze swoich powinności, bądź wykonuje je w sposób nieprawidłowy, możliwe jest złożenie na niego skargi do sądu upadłościowego. Jednakże, aby została ona rozpoznana i ewentualnie uwzględniona, musi spełniać kilka warunków ? zarówno formalnych, jak i materialnych. O czym powinni pamiętać wszyscy, którzy mają zamiar złożyć skargę na syndyka?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego uprawnienie do złożenia skargi na czynności syndyka przysługuje upadłemu, wierzycielowi oraz innej osobie, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Zgodnie z art. 49112a Prawa upadłościowego skarga może zostać złożona w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona.

W pozostałych sytuacjach bieg terminu rozpoczyna się od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone. Jeżeli nie doszło do powiadomienia, termin na zaskarżenie rozpoczyna swój bieg od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skarga na czynności syndyka musi czynić zadość wymaganiom pisma procesowego. W związku z tym powinna się składać z petitum (treści żądania) oraz jego uzasadnienia zawierającego okoliczności prawne i faktyczne. Ogólnie rzecz ujmując powinna zawierać:

  • oznaczenie syndyka, którego działanie lub zaniechanie jest zaskarżane, a także wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy;
  • dane skarżącego (jego nazwę, adres siedziby, numer we właściwym rejestrze itp.);
  • sygnaturę akt sprawy, której skarga dotyczy;
  • określenie zaskarżonej czynności bądź opisanie zaniechania;
  • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności;
  • uzasadnienie skargi;
  • podpis wnoszącego;
  • wykaz ewentualnych załączników.

Skarga na czynności syndyka i jego zaniechania podlega opłacie podstawowej w wysokości 30 zł.

Skarga na czynności syndyka jest składana do sądu upadłościowego za pośrednictwem syndyka. Może zostać przez niego uwzględniona i jeżeli tak się stanie, to nie trafia ona do sądu upadłościowego. Wówczas syndyk ma obowiązek powiadomić za pośrednictwem systemu informatycznego o uwzględnieniu skargi skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Syndyk ma możliwość nieuwzględnienia skargi. Wówczas, w ciągu trzech dni od jej złożenia, ma obowiązek sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności albo wskazać przyczyny swojego zaniechania. Kolejnym krokiem jest przekazanie skargi przez syndyka sądowi upadłościowemu, który zajmuje się jej rozpoznaniem. Sąd może uwzględnić skargę albo ją oddalić. W pierwszym przypadku sąd może zmienić zaskarżoną czynność lub nakazać syndykowi jej dokonanie. Jeżeli skarga została złożona po terminie, to podlega odrzuceniu.

Igor  Wielgolaski

 

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.