Zakup od syndyka: jak przebiega otwarcie ofert i licytacja - Lewandowski Kancelaria

Informacje o terminie oraz lokalizacji w której przeprowadzone zostanie otwarcia ofert znajdziemy, tak jak każdą ważną informację, w regulaminie danej sprzedaży. Co za tym idzie, te informacje znane są od dnia ogłoszenia konkursu ofert. Tak jest też w przypadku licytacji.

Syndyk zarządzi przeprowadzenie licytacji jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca wymogi formalne regulaminu.

Licytacja może odbyć się w dwóch wariantach:

  1. a) tuż po otwarciu ofert wśród obecnych oferentów których oferty nie zostały odrzucone;
  2. b) w terminie innym niż otwarcie ofert, po poinformowaniu wszystkich oferentów których oferty nie zostały odrzucone.

Powyższą kwestie precyzuje regulamin danej sprzedaży.

Otwarcie ofert  przeprowadzane jest przez syndyka lub pełnomocnika syndyka umocowanego do otwarcia ofert oraz ewentualnego przeprowadzenia licytacji.
Podczas posiedzenia obecna jest również osoba wyznaczona do sporządzenia protokołu z przebiegu otwarcia ofert i licytacji.

Pierwszą czynnością wykonaną przez prowadzącego jest wylegitymowanie przybyłych
w celu potwierdzenia danych z widocznymi na kopercie ze złożoną ofertą.
W przypadku gdy niemożliwe jest by oferent pojawił się osobiście na otwarciu ofert
i/lub licytacji, wyznaczyć może pełnomocnika, posiadającego pisemne oświadczenie, iż został umocowany do tej czynności.

Następnie prowadzący sprawdza czy koperty z ofertami nie są naruszone i przystępuje do ich otwarcia.

Po otwarciu, oferty sprawdzane są pod kątem zgodności z regulaminem.

Oferty nieczytelne bądź niezrozumiałe nie będą rozpoznawane.

Prowadzący informuje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu danej oferty, o kwocie zaproponowanej przez danego oferenta oraz o ofercie z najwyższą kwotą.

Jeżeli regulamin stanowi, iż licytacja może odbyć się od razu po otwarciu ofert, prowadzący pyta przybyłych oferentów czy przystępują do wzięcia w niej udziału.

Następnie jeżeli:

  1. a) żaden z przybyłych oferentów nie przystąpił do licytacji – konkurs ofert na nabycie przedmiotu sprzedaży wygrywa oferent który zaproponował najwyższą cenę w ofertach pisemnych;
  2. b) oferenci przystępują do licytacji – prowadzący ogłasza rozpoczęcie tego etapu posiedzenia.

Ceną wywoławczą przedmiotu sprzedaży w aukcji będzie najwyższa kwota spośród nieodrzuconych ofert.

Wysokość postąpienia wyznacza regulamin.

 

Przykładowy przebieg licytacji (postąpienie 1 000,00 zł):

Początek licytacji z kwotą wywoławczą 28 100,00 zł

Oferent nr 1 – 29 100,00 zł

Oferent nr 2 – 30 100,00 zł

Oferent nr 1 – 31 100,00 zł

Oferent nr 3 – 32 100,00 zł

Oferent nr 1 – 33 100,00 zł

Oferent nr 2 – 34 100,00 zł

Oferent nr 1 – 35 100,00 zł

Oferent nr 2 – 36 100,00 zł

Prowadzący dwukrotnie powtórzył kwotę 36 100,00 zł zaoferowaną przez oferenta nr 2.
Żaden z pozostałych oferentów nie podwyższył ceny zaoferowanej przez oferenta nr 2.
Prowadzący trzeci raz powtarza kwotę 36 100,00 zł.

Prowadzący wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny zgodnie z terminem wyznaczonym w regulaminie sprzedaży.

Każdemu z oferentów przysługuje prawo do otrzymania kopii protokołu z przebiegu posiedzenia.

Kolejnym krokiem będzie już podpisanie umowy oraz przekazanie nabywcy przedmiotu sprzedaży.

Uważam, iż cały proces zakupu od syndyka, począwszy od złożenia oferty do wyłonienia nabywcy i podpisania umowy jest dość prosty i nieskomplikowany dla potencjalnego kupca, a poświęcony czas na wszystkie czynności, rekompensuje cenowa atrakcyjność przedmiotów sprzedaży.

Coś w przedstawionych czynnościach wydaję się być niejasne? Masz inne pytania w związku z zakupem od syndyka? Napisz, chętnie udzielę odpowiedzi: maciej.parada@lewandowskikancelaria.pl

Maciej Paweł Parada

Specjalista do spraw sprzedaży

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.