Nadzorca układu - Lewandowski Kancelaria

Nadzorca układu – ostatnia deska ratunku?

 

Korzyści postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu (czyli jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych) jest najprostszym i najszybszym sposobem na poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Wymaga jednak od zainteresowanego sporej aktywności, wzięcia na siebie ciężaru prowadzenia postępowania oraz podjęcia negocjacji z wierzycielami. Dodatkowo, dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli, przez co spoczywa na nim zasadnicza odpowiedzialność za powodzenie restrukturyzacji. Kluczową rolę odgrywa także przekonanie kontrahentów, że poprawa kondycji finansowej jest możliwa, a upadłość nie jest dobrym rozwiązaniem dla żadnej ze stron.

Korzyści płynące z postępowania o zatwierdzenie układu mogą być jednak dla dłużnika bardzo znaczące, szczególnie jeśli rozpocznie postępowania niedługo po wystąpieniu problemów finansowych. Dobrze i skutecznie przeprowadzone postępowanie pozwoli szybko zaradzić pojawiającym się kłopotom i zatrzymać spiralę zadłużenia. W przypadku, gdy ciągle są widoki na dalsze prowadzenie  działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości jako rozwiązanie ostateczne, nie zawsze będzie najkorzystniejsze.

 

Nadzorca układu

Osobą, na której wsparcie może liczyć dłużnik, jest nadzorca układu. Może być nim jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wymogiem do uzyskania takiej licencji jest natomiast m.in.: wykazanie, że zarządzało się przedsiębiorstwem przez co najmniej 3 lata, zdanie państwowego egzaminu oraz ukończenie studiów. Doradca, który wykaże długi staż działalności oraz ma na swoim koncie udane restrukturyzacje może uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Potwierdza to umiejętności na najwyższym poziomie, znajomość prawa oraz funkcjonowania obrotu gospodarczego takiej osoby.

Profesjonalne podejście nadzorcy układu oraz sprawność jego działania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia postępowania, które rozpoczyna się od podpisania umowy między doradcą restrukturyzacyjnym a dłużnikiem. Istotne jest, aby nadzorca układu natychmiast przystąpił do działania i razem z dłużnikiem opracował takie propozycje układowe, na które przystać mogą wierzyciele. Atutem nadzorcy jest w tym przypadku szeroka znajomość rynku, doświadczenie oraz umiejętność przewidywania na jak dalekie ustępstwa są gotowi zgodzić się wierzyciele.

Co po rozpoczęciu postępowania?

Szybkość prowadzenia postępowania jest tym istotniejsza, że postępowanie o zatwierdzenie układu nie powoduje zawieszenia postępowań sądowych i egzekucyjnych. Dłużnik wraz z nadzorcą powinni zatem dążyć do zakończenia głosowania oraz zapewnienia wystarczającego poparcia wśród wierzycieli w terminie do miesiąca od podpisania umowy. Głosowanie nad przyjęciem układu może odbywać się jednolicie lub w poszczególnych grupach interesu, jeżeli wierzyciele zostali na nie podzieleni w propozycjach układowych. Jeżeli głosowanie nad propozycjami układowymi odbywa się w grupach, do zatwierdzenia układu potrzebna jest zgoda każdej z nich, tak więc prawidłowe ustalenie grup wierzycieli, którego dokonują dłużnik wraz z nadzorcą, staje się niezwykle istotne i zaważyć może o powodzeniu restrukturyzacji.

Pamiętać należy o tym, że nadzorca układu ma obowiązek udzielić wierzycielom informacji o stanie majątkowym dłużnika. To może być kluczowa czynność dla losów układu, ponieważ to ona daje wierzycielowi możliwość ocenienia szans na realizację układu. Nadzorca występuje w roli „arbitra”, który dostarczyć musi bezstronnych informacji o przedsiębiorstwie oraz przewidywanych efektach trwającego postępowania. Głos wierzyciela, jak wskazuje prawo restrukturyzacyjne, ma być wynikiem podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji, a zatem oprzeć się musi na prawdziwych i pełnych informacjach o majątku osoby, która jest poddawana restrukturyzacji. Dla dłużnika jest to trudna sytuacja, ponieważ musi on przedstawić nadzorcy wszystkie swoje księgi i dane o stanie majątkowym, aby ten mógł zaprezentować  zgodną z prawdą informację o majątku zainteresowanego. Konieczne jest zatem pełne zaufanie między nadzorcą układu a dłużnikiem.

 

Zwieńczeniem działalności nadzorcy układu jest sporządzenie sprawozdania, które dłużnik załączyć musi do wniosku o zatwierdzenie układu. Jego poprawność, rzetelność oraz zgodność wniosków z zasadami rynkowymi sąd bierze pod uwagę rozstrzygając o zatwierdzeniu układu. Sprawozdanie zawiera bardzo szeroki katalog informacji, wobec czego ich zwięzłe i precyzyjne opisanie stanowić może istotny atut. Jednocześnie zachowanie obiektywizmu w ocenie możliwości finansowych jest wymagane przez prawo oraz jest  dobrze postrzegane przez sąd.

 

Podsumowanie

Relacja pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest nietypowa i wymaga w pełni profesjonalnego podejścia nadzorcy układu. Z jednej strony, jest on bowiem wybierany i ustanawiany przez dłużnika, wobec czego łączy ich stosunek prawny, z drugiej jednak strony, od nadzorcy oczekuje się obiektywizmu i skrupulatnego wypełniania obowiązków, aby zapobiec poszkodowaniu wierzycieli. Jest to niewątpliwie zadanie trudne i wymagające wyważenia, nierzadko, spornych interesów stron. Zawsze natomiast podstawą takich relacji powinien być profesjonalizm oraz zaufanie.

Jeśli szukacie Państwo doświadczonego i skutecznego nadzorcy układu skontaktujcie się z nami, a Waszą sprawą zajmie się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 299 74 78 lub mailowo na adres: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl.

 

Michał Łasecki

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.