Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością - Lewandowski Kancelaria

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Zagrożenie niewypłacalnością

Zagrożenie niewypłacalnością jest to stan, w którym sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Sytuacja ekonomiczna, to nic innego jak aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązania. Na stan finansowy składa się aktualny bilans zysków i strat za dany rok obrotowy, który z kolei może być oparty na osiągniętym przychodzie oraz dochodzie. Można to również oprzeć na poniesionych kosztach operacyjnych. Nie bez znaczenia jest kwestia, w którym momencie następuje moment ?zagrożenia niewypłacalnością?. Ustawodawca używa pojęcia ?niedługi czas?. Na podstawie tego ciężko jest wskazać jeden konkretny moment, jednak w literaturze prawniczej wskazuje się, że jest to czas, którego z reguły nie da się określić dokładnie, tj. kalendarzowo, a zaprzestanie płacenia długów musi się odnosić do najbliższej przyszłości (S. Gurgul, Prawo restrukturyzacyjne [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 12, Warszawa 2020, Legalis, kom do art. 6, Nb 2.).

Niewypłacalność

Zdefiniowanie niewypłacalności jest konieczne w kontekście prawidłowego zrozumienia ?zagrożenia niewypłacalnością?. Pojęcie niewypłacalności zostało uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe. Przedmiotowa ustawa stanowi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sama utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. opłaty rachunków czy spłaty pożyczki. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dla każdego przedsiębiorcy bądź też osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poza samą niewypłacalnością, istotne są również czynniki, które ją kształtują. Zaliczyć można do nich m.in. wzrost wysokości zobowiązań krótkoterminowych, takich jak terminowe opłaty za dostawę energii bądź też innych dóbr niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością ? różnice

Rozróżnienie powyższych pojęć jest istotne dla dłużnika w kontekście wyboru właściwej dla siebie ścieżki oddłużenia. Dłużnik będący przedsiębiorcą i znajdujący się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, posiada legitymację do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, tj. wniosku o otwarcie jednego z postępowań wskazanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Do takich postępowań można zaliczyć: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Istotny jest fakt, iż dłużnik znajdujący się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, nie posiada legitymacji do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z kolei dłużnik niewypłacalny ma możliwość skorzystania zarówno z restrukturyzacji (w przypadku przedsiębiorców) oraz z postępowania upadłościowego. Jest to zasadnicza różnica pomiędzy stanem zagrożenia a samą niewypłacalnością. Dłużnik musi sam określić, która droga będzie dla niego właściwa w kontekście sytuacji w jakiej się znalazł. W praktyce często dochodzi do tzw. zbiegu wniosków. Dłużnicy będący przedsiębiorcami jednocześnie składają określony wniosek restrukturyzacyjny wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny, a wynika to z głównego celu tego postępowania, którym jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Podsumowanie

Rozróżnienie teoretycznie bliźniaczych pojęć niewypłacalności od pojęcia zagrożenia niewypłacalnością ma niebagatelny wpływ na dokonanie przez dłużnika właściwej dla siebie ścieżki oddłużenia. Dłużnik, który decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego, musi określić, czy jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny, czy też całkowicie utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Odpowiedź na to pytanie jest fundamentalna w odniesieniu do czynności, które dłużnik winien podjąć rozpoczynając proces oddłużenia.

 

Kompletna pomoc w zakresie ogłoszenia upadłości. Napisz do nas kancelaria@lewandowskikancelaria.pl lub zadzwoń +48 22 299 74 78

Maciej Wyłuda

Asystent Doradcy Restrukturyzacyjnego

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.