Zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu - Lewandowski Kancelaria

Z dniem 1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły charakter postępowania o zatwierdzenie układu w prawie restrukturyzacyjnym. Nowe, tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0., czerpie wiele rozwiązań z poprzednio obowiązującego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0. jest o tyle atrakcyjne dla dłużnika, gdyż pozwala na przeprowadzenie szybkiej restrukturyzacji przy ograniczeniu roli sądu do minimum.

Zarówno w poprzednim stanie prawnym, jak i obecnie, dłużnik samodzielnie dokonuje wyboru nadzorcy układu. Wybór nadzorcy układu polega na zawarciu umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Zawarcie umowy z doradcą jest pierwszym formalnym krokiem zmierzającym do zawarcia układu z wierzycielami. Z dniem zawarcia umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, doradca restrukturyzacyjny zaczyna pełnić funkcję nadzorcy układu.

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w KRZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzień układowy może przypadać nie wcześniej niż 3 miesiące oraz nie później niż dzień przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. Od 1 grudnia 2021 r. obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dokonywane jest w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ? systemie teleinformatycznym służącym do obsługi postępowań insolwencyjnych. Co ważne, obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego powinno być dokonane dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Prowadzenie akt postępowania oraz wnoszenie pism tylko za pośrednictwem KRZ

Od 1 grudnia 2021 r. prowadzenie akt postępowania o zatwierdzenie układu 2.0., jak również wnoszenie pism procesowych odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, czyli tzw. KRZ. Brak posiadania konta w systemie, zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek czynności w toku całego postepowania restrukturyzacyjnego.

Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo objęty układem bez wyrażenia zgody

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość objęcia układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowego bez konieczności uzyskiwania zgody, w dwóch sytuacjach:

  • gdy propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie jego wierzytelności;
  • gdy propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia.

Głosowanie nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu 2.0.

Głosowanie nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu odbywa się w drodze samodzielnego zbierania głosów albo na zgromadzeniu wierzycieli, które zwoływane jest przez nadzorcę układu.

W przypadku głosowania w drodze samodzielnego zbierania głosów, nadzorca układu zamieszcza kartę do głosowania w KRZ. Zanim to jednak nastąpi, nadzorca powinien dokonać stosownego pouczenia o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelnienia i wypełnienia karty.

Druga opcja przeprowadzenia głosowania polega na wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli. Termin zgromadzenia wyznacza nadzorca w porozumieniu z dłużnikiem. Zawiadomienie o terminie zgromadzenia dokonywane jest poprzez obwieszczenie lub poprzez zawiadomienie wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności wraz z propozycjami układowymi, informacjami o podziale wierzycieli na grupy obejmującym poszczególne kategorie interesów, informacją o sposobie głosowania oraz pouczeniem z art. 107?110, art. 113 i art. 115?119 prawa restrukturyzacyjnego. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli powoduje konieczność osobistego stawiennictwa wierzyciela na zgromadzeniu i oddaniu głosu na piśmie lub w formie ustanej. Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Do przyjęcia układu konieczne jest osiągniecie dwóch większości ? osobowej i kapitałowej. Większość osobowa oznacza oddanie ponad połowy głosów ?za układem? spośród głosujących wierzycieli. Natomiast, większość kapitałowa polega na oddaniu ?za układem? 2/3 sumy wierzytelności przysługującym głosującym wierzycielom.

PZU 2.0., czyli ochrona przeciwegzekucyjna i przed wypowiadaniem kluczowych umów oraz kres działań dłużnika

Z dniem publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, zaczyna obowiązywać ochrona przed egzekucją i wypowiadaniem kluczowych umów dla przedsiębiorstwa, jak również ograniczenie zarządu dłużnika. Co ważne, ochrona przed egzekucją, wypowiadaniem kluczowych umów dla przedsiębiorstwa oraz ograniczenie zarządu dłużnika nie obowiązuje od momentu zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, ale od momentu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Parasol przeciwegzekucyjny dłużnika, jak już wspomniano powyżej, otwiera się w momencie dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w KRZ. A zatem, od momentu publikacji obwieszczenia, postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, organy egzekucyjne unieruchamiają swoje działania.

Ochrona przed wypowiadaniem kluczowych umów, polega na tym, że kontrahenci od momentu publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego nie mogą wypowiadać istotnych umów dla przedsiębiorstwa ? katalog wspomnianych umów reguluje ustawa. Przykładowo, ochrona obejmuje umowy najmu lub dzierżawy lokalu, służącego do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Od momentu dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, dłużnik może dokonywać czynności tylko zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgodna nadzorcy układu. Zgodna na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu może być wyrażona również po dokonaniu czynności, ale nie później niż w terminie 30 dni od jej dokonania.

Zakończenie ochrony i możliwość dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd bez zgody nadzorcy układu

Natomiast, zakończenie ochrony przeciwegzekucyjnej, ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów oraz zakończenie ograniczenia dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, następuje:

  1. w momencie, gdy dłużnik w terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia nie złoży wniosku o zatwierdzenie układu;
  2. z dniem umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu;
  3. z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu lub odmowie zatwierdzenia układu.

Uprawnienie do wypowiedzenia kluczowych kontraktów dla przedsiębiorstwa będzie możliwe w sytuacji, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań nieobjętych układem (dotyczy zobowiązań  powstałych w dniu otwarcia postępowania lub później), jak również, gdy po otwarciu postępowania powstanie inna okoliczność przewidziana w umowie.

Podsumowanie

Nowa wersja postępowania o zatwierdzenie układu 2.0. przewiduje dla dłużników ochronę przed egzekucją, wypowiadaniem umów, jak również ograniczenie w zakresie dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Głosowanie może odbyć się w dwóch trybach: samodzielnego zbierania głosów lub na zgromadzeniu wierzycieli. Do przyjęcia układu niezbędne jest osiągnięcie dwóch większości ? kapitałowej i osobowej. Przepisy przewidują również możliwość objęcia układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo bez koniczności uzyskiwania jego zgody.

Od 1 grudnia 2021 r. postępowania insolwencyjne (w tym również postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0.) wkraczają w nową rzeczywistość polegającą na przeprowadzeniu wszystkich postępowań w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe, tzw. Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Chcesz aby to kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny został nadzorcą Twojego układu? Skontaktuj się z nami: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl, +48 22 299 74 78.

 

Aleksandra Kowalczyk

Aplikant adwokacki

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.