Zakup od syndyka: jak poprawnie złożyć ofertę? - Lewandowski Kancelaria

Likwidacja masy upadłości, jak powszechnie wiadomo, ma za zadanie zaspokoić wierzycieli Upadłego. Jednak bywa również doskonałą okazją dla oferenta na nabycie nieruchomości, ruchomości lub innych dóbr w korzystnej cenie, czyli często poniżej ceny rynkowej.

Jedyne, co trzeba zrobić by wziąć udział w konkursie to złożyć ofertę. Należy jednak zrobić to poprawnie i zgodnie z regulaminem danej sprzedaży. Pozornie błahy błąd taki jak brak odręcznego podpisu może już wykluczyć  złożoną ofertę, nawet jeśli oferowana kwota jest wyższa niż innych uczestników konkursu. Regulamin to regulamin i osoba prowadząca otwarcie ofert będzie podchodzić do niego restrykcyjnie.

Przygotowanie oferty zakupu należy więc zacząć od uważnego przeczytania regulaminu danej sprzedaży. Regulamin ogłaszany przez syndyka zawiera szczegółowo wskazane elementy, które w takowej ofercie muszą się znaleźć.

Standardowo oferta powinna zawierać:

 1. Dokładne oznaczenie danych składającego ofertę: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz numer telefonu kontaktowego,
 2. Adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,
 3. Określenie sprzedaży, której oferta dotyczy,
 4. Oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie – w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie,
 5. W przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
 6. Numer PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 7. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane (np. oświadczenie o niepozostawaniu lub pozostawaniu ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotu sprzedaży), a w przypadku spółek uchwałę odpowiedniego organu wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości lub w innych wymagających tego przypadkach,
 8. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,
 9. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (taksa notarialna, opłaty sądowe, inne podatki i opłaty),
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez syndyka majątku oraz, że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi,
 11. Własnoręczny podpis,
 12. Numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu, a także dowód wpłaty wadium,
 13. Dodatkowo może być też wymagane oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie ceny sprzedaży.

Za każdym razem należy się jednak szczegółowo zapoznać z regulaminem sprzedaży. Powyższe wyliczenie jest przykładowe, regulamin może zawierać jeszcze inne postanowienia.

Przygotowana oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zawierającej dokładne dane oferenta tj. imię i nazwisko lub firmę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także określenie sprzedaży której dotyczy (np. „Oferta na nabycie składnika majątkowego w postępowaniu upadłościowym Jana Kowalskiego (XIX GUp 656/77)”.

Myślę, że warto również dodać numer telefonu lub adres e-mail, co umożliwi kontakt w przypadku niespodziewanej zmiany miejsca otwarcia ofert lub innej sytuacji losowej. Co prawda takie dane muszą się znaleźć w ofercie, jednak zaklejona przez oferenta koperta pozostaje nienaruszona do czasu otwarcia ofert podanego w regulaminie.

Kolejną i zarazem ostatnią uwagą z mojej strony jest dopisanie na kopercie, najlepiej czerwonym lub innym widocznym kolorem oraz drukowanymi literami, „NIE OTWIERAĆ!’’. Taki dopisek pozwoli dodatkowo uniknąć omyłkowego otwarcia koperty przez osoby odbierające korespondencję.

 

Masz jeszcze wątpliwości, co do poprawności składanej oferty? Napisz, chętnie udzielę wskazówek: maciej.parada@lewandowskikancelaria.pl

Maciej Paweł Parada

Specjalista do spraw sprzedaży

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.